Plan Chest & Abs Workout At Home For Beginner with Ryan Long Fitness+Subcribe Youtube RyanLongFitness: https://goo.gl/WWkOEO
+Facebook : https://www.facebook.com/HLVRyanLongFitness
+Fanpage : https://www.facebook.com/HLVOnlineRyanLongFitness
+Website : http://www.ryanlongfitness.com
+Instagram : https://www.instagram.com/hlvryanlongfitness

You may also like...

2 Responses

  1. Gà Con says:

    Anh ơi chỉ em các bài tập tại nhà dễ lên cân đi anh, em không biết nên xuất phát từ đâu và tập bao nhiêu là đủ

  2. Đỗ Phú says:

    tết rồi vẩn tập hả a : D

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *